دلم آغاز میخواهد ...

بیهوده است پی‌ِ خاطرات رفتن ؛ به باغی‌ میرسی‌ لبریزِ پاییز ؛ به نیمکتی با یک جایِ خالی و رهگذری ... غروب .... و تنهایی‌

شهریور 94
3 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
9 پست